Privacyverklaring DIM Consultants

DIM Consultants B.V. neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van DIM Consultants B.V. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen.

1) Wie is DIM Consultants B.V. 
Wij zijn een specialist op het gebied van arbeidsbemiddeling werkzaam binnen de branches Techniek, Bouw, Sales/Marketing, Finance en Zorg! DIM staat voor: “Denken In Mogelijkheden” en is ontstaan vanuit de passie om mensen en bedrijven aan elkaar te binden. Met onze DIM-werkwijze zijn wij van toegevoegde waarde voor onze klanten en een plezier voor personen die opzoek zijn naar een nieuwe baan! DIM Consultants B.V. is gevestigd te Den Haag, Tauber 52, 2491 DA en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85846325. DIM Consultants B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2) DIM Consultants – uitbesteding backoffice
Onze backoffice (uitbetalen uitzendkrachten etc. en facturatie) wordt gedaan door Pay for People. Wij hebben hiervoor gekozen om te allen tijde onze medewerkers tijdig en correct uit te betalen, om per cao aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen en ons volledig te kunnen focussen op de samenwerking met onze werkgevers en werknemers. Alle werknemers komen hierdoor in dienst bij Pay for People (zij zijn juridische werkgever). Hierdoor komen de afspraken die wij dus maken omtrent de inleenvoorwaarden, betalingstermijnen etc. in en overeenkomst te staan.

Privacyverklaring – DIM Consultants B.V.
Tauber 52
2491 DA Den Haag
T: +31 (0)70 209 2071
E: info@dimconsultants.nl KVK: 85846325

3) Voor welke doeleinden verwerkt DIM Consultants B.V. persoonsgegevens?
Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?
DIM Consultants B.V. zal de over jouw verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken. Ter uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving &
selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid. Meer specifiek, je persoonsgegevens worden verwerkt om

 • Het maken van een contract (arbeidsovereenkomst)
 • het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid
 • je informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze consultans of geautomatiseerd door bijvoorbeeld bij een vacature-alert
 • jouw beschikbaarheid en geschiktheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks
 • je te benaderen voor commerciële aanbiedingen die voor jouw interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je jezelf daarvoor hebt aangemeld (opt-in)
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 • voor het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 • subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we je conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Privacyverklaring – DIM Consultants B.V.
Tauber 52
2491 DA Den Haag
T: +31 (0)70 209 2071
E: info@dimconsultants.nl KVK: 85846325

Op welke wettelijke gronden mogen wij jouw gegevens verzamelen?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens:

 • Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken
 • Omdat dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van belastingen of het uitvoeren van verzuimwetgeving in het kader van een dienstverband
 • Omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen zo’n overeenkomst te sluiten. Denk aan het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst
 • Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten
 • Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens? Je kunt jouw persoonsgegevens op meerdere manieren met DIM Consultants B.V. delen.
 • Door je in te schrijven voor werk op één van onze vestigingen
 • Door te solliciteren via onze website
 • Wanneer je een arbeidsovereenkomst via DIM Consultants B.V. aan gaat
 • Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt
 • Je te registreren via Mijn DIM Consultants B.V. bij Pay for people
 • Communicatie met DIM Consultants B.V. over een dienst, bijvoorbeeld de vragen die je ons hebt gesteld of verzoeken die je hebt ingediend
 • Per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met één van de medewerkers van DIM Consultants B.V.

4) Welke persoonsgegevens verzamelt DIM Consultants B.V.?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
Als jij je bij ons inschrijft, verzamelen we de volgende gegevens

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Geslacht
 • Jouw werkervaring en gevolgde opleidingen en trainingen
 • Eventuele verstrekte referenties of getuigschriften (en evt. kopie voorkant rijbewijs)
 • Jouw motivatie
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Beschikbaarheid
 • Foto of video (op vrijwillige basis)

Privacyverklaring – DIM Consultants B.V.
Tauber 52
2491 DA Den Haag
T: +31 (0)70 209 2071
E: info@dimconsultants.nl KVK: 85846325

Vanaf het moment dat je voor ons gaat werken

 • BSN
 • Verklaringen omtrent gedrag
 • Kopie ID-bewijs, werkvergunning
 • Nationaliteit
 • Overige gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Ondernemingsgegevens (ZZP)
 • Inloggegevens persoonlijke account

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken wij?
DIM Consultants B.V. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

5) Hoe lang bewaart DIM Consultants B.V. persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscus (belastingdienst), in acht.

Wanneer je nog niet voor DIM Consultants B.V. hebt gewerkt:
Jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor DIM Consultants B.V. hebt gewerkt. Jij krijgt zowel na een jaar als bij twee jaar nadat
je geen contact met ons hebt gehad een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven.

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij DIM Consultants B.V. . Je wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door DIM Consultants. Jouw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een P4me (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn jouw gegevens enkel beschikbaar voor DIM Consultants B.V. onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

Wanneer je voor DIM Consultants B.V. werkt of hebt gewerkt:
Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor DIM Consultants B.V. . Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij DIM Consultants B.V. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door DIM Consultants B.V. . Jouw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor DIM Consultants B.V. onder strikte voorwaarden
overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Privacyverklaring – DIM Consultants B.V.
Tauber 52
2491 DA Den Haag
T: +31 (0)70 209 2071

E: info@dimconsultants.nl KVK: 85846325

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?
Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee
DIM Consultants een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.

6) Aan wie verstrekt DIM Consultants B.V. persoonsgegevens?
Zoals je weet wordt onze Backoffice gedaan door pay for people. Met jouw persoonsgegevens kunnen wij jou inschrijven in het systeem P4me, waarvanuit wij jouw contract kunnen opmaken. DIM Consultants B.V.
verwijdert de kopie ID gegevens direct als wij deze hebben toegevoegd in P4me. Hier krijg je ook bericht van. Mocht DIM Consultants B.V. deze gegevens in de toekomst weer nodig hebben dan kan DIM Consultants jouw
kopie ID en de gegevens niet meer ophalen en moeten wij jouw opnieuw om deze gegevens vragen. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke
verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”. Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. DIM Consultant B.V. s heeft de nodige
maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden
beschermd.

7) Hoe kun je je Privacyrechten uitoefenen?
Indien jij je eigen account bij DIM Consultants B.V. hebt, dan heb je inzage in een groot deel van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je hebt recht op inzage en wijziging van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij DIM Consultants B.V. of een e-mail sturen aan admin@dimconsultants.nl. Op jouw verzoek zullen wij binnen 2 werkdagen reageren. Indien je niet wilt dat DIM Consultants B.V. jou persoonlijke aanbiedingen of informatie stuurt, dan kun je dit DIM Consultants laten weten via jouw contactpersoon bij DIM Consultants B.V. of door dit via een reply aan te geven via de e-mails die je ontvangt.

8) Beveiliging
DIM Consultants B.V. doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.
Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is DIM Consultants B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

9) Een datalek wat nu?
Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden via
onderstaande contactgegevens.

Privacyverklaring – DIM Consultants B.V.
Tauber 52
2491 DA Den Haag
T: +31 (0)70 209 2071
E: info@dimconsultants.nl KVK: 85846325

10) Wanneer is deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?
DIM Consultants B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. Het meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van DIM Consultants. Deze versie is als laatst gewijzigd in april 2018.

11) Hoe kun je contact opnemen met DIM Consultants B.V. ?
Heb je vragen, verzoeken of klachten dan kun je telefonisch, via e-mail of per post contact opnemen met DIM Consultants B.V. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 070-2092071.